Teetöömasinate juht

Teetöömasinate juht
Särevere õppekoht

Õppeliikkolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)

Õppekavarühm: transporditeenused

Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis

Nõuded õpingute alustamiseks: töötamine õpitaval või sarnasel erialal ning õppuri tööandja valmisolek koostöös kooliga töökohapõhist õpet läbi viia

Õppeaeg: 6 kuud
Õppetöö algus: 14.09.2018

 
Oskused ja teadmised mida omandad:
·       Töö- ja keskkonna ohutus 
·       Ohutud juhtimisvõtted teetöömasinatel  
·       Teetöömasinate ehitus ja käsitlemine
·       Teetöömasinate hooldamine  
·       Geodeesia põhialused

Õpingute lõppedes  sooritatakse lõpueksam. 

Praktika:
Vähemalt 2/3 õppetööst toimub töökohal praktika vormis


Võimalused tööturul

·       liikurmasinajuht
·       ekskavaatorijuht 
·       teehöövlijuht 
·       laadurijuht

Teetöömasinate juht võib töötada kaevanduses, karjääris, energeetika-, ehitus- või muus ettevõttes.

Teetöömasinate juht tunneb masina ehitust, otstarvet ja tööpõhimõtteid ning töödeldava materjali ohutu töötlemise võtteid. 
Teetöömasinate juht töötab tavapärasest ohtlikumas töökeskkonnas, mis nõuab ohutute juhtimis- ja hooldamisvõtete tundmist, tööga seonduvate ohtude tuvastamist ja nendele vastavat tegutsemist. Välitöödel on vajalik arvestada ilmastiku mõju töökohale ja töödeldavale materjalile. 
Tööga toimetuleku eelduseks on vastutusvõime, hoolikus, täpsus ja valmisolek meeskonnatööks.

Õppetöö toimub teetöömasinate juhi töökohapõhise õppe rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.