Põllumajandustöötaja (osakutse lüpsja)

Põllumajandustöötaja - osakutse LÜPSJA
Särevere õppekoht

Õppeliik: neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)

Õppekavarühm: põllundus ja loomakasvatus

Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis

Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhiharidus, töötamine õpitaval või sarnasel erialal ning õppuri tööandja valmisolek koostöös kooliga töökohapõhist õpet läbi viia

Õppeaeg: 4 kuud

Õppe algus: juuni 2018

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem.

Õppekohad luuakse vastavalt tööandja tegelikele vajadustele.

 

Teoreetilist õppetööd viib läbi koolipoolne juhendaja töökohal või õppeasutuses.

Praktiline õpe toimub töökohas, ettevõtte poolt valitud praktikajuhendajate eestvedamisel. Praktikajuhendajad saavad vastava koolituse: kuidas motiveerida töötajaid, kuidas tööprotsessi hinnata, kuidas anda konstruktiivset tagasisidet jm. Omandatud oskusi saab hiljem kasutada näiteks vahetusevanem/töölõigu vastutav isik oma töö paremaks korraldamiseks.

 

Tööandja saab riigipoolset toetust töötaja juhendamise eest ettevõttes!

 

Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel -   VÕTA.

 

Omandatavad erialamoodulid:
·      Lüpsmine
·      Loomade söötmine
·      Loomade hooldamine
·      Loomade tervishoid
·      Loomade karjatamine

Lisaks: meeskonnatöö, info liikumine ettevõttes, tööohutusalased teadmised jm

Õppekava ja moodulite sisu kohandame teie ettevõtte töökorraldusest ja vajadustes lähtuvalt


Õpingute lõppedes on võimalus sooritada põllumajandustöötaja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni, lüpsja osakutse, eksam.

Õppetöö lõpeb eksamiga ja koolitusel osalejatele väljastatakse tunnistus kvalifikatsiooni omandamise kohta.
 

Võimalused tööturul
·     veisekasvatusettevõtted

Põllumajandustöötaja, tase 4 veisekasvataja (lüpsja osakutse) põhilisteks tööülesandeks on lüpsmine, lisaks hoolitseb ta loomade heaolu eest, jälgib loomade tervislikku seisundit ning vajadusel hooldab ja söödab loomi

Edasiõppimise võimalused:

Põllumajandustöötaja, tase 4 veisekasvataja erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Lüpsja osakutsel on võimalus õppida ka ilma põhihariduse nõudeta, 3 kutseõppe tasemel!

Õppetöö on õppijale tasuta!

Töökohapõhine õpe on riigi poolt rahastatud. Lisaks makstakse ettevõttele 15 - 50 % koolituskoha maksumusest juhendamise/ruumide jm õppekorraldusega seotud kulude katteks.

 

Lisainfo töökohapõhise õppe kohta:

  • Õpe toimub kooli õppekava alusel
  • Praktikakoht (töökoht)  maksab õppijale tasu tööülesannete täitmise eest praktikakohas toimuval õppeperioodil vähemalt valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäära ulatuses.
  • Kool ja praktikakoht tagavad õppija juhendamise. Ühel juhendajal võib samaaegselt olla kuni neli juhendatavat õppijat
  • Kool kannab praktikakohale üle 15 - 50% koolituskoha maksumusest õppija juhendamise kulude katmiseks
  • Praktikakoht tagab õppijale töökohapõhise õppe praktikakohas toimuvatel perioodidel töökoha, vajalikud materjalid, töövahendid ja tööohutuse

 

Õppetöö toimub põllumajandustöötaja, osakutse lüpsja töökohapõhise õppe rakenduskava kohaselt.
Põllumajandustöötaja Lüpsja osakutse õppekava.

Lisainfo:
Aive Kupp
Põllumajanduse (taime-loomakasvatus) juhtõpetaja

aive[dot]kupp[at]jkhk[dot]ee, te 5083459