Hooldustöötaja Lustivere

Hooldustöötaja
Paide õppekoht

Õppeliikneljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)
Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis

Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus, töötamine õpitaval või sarnasel erialal ning õppuri tööandja valmisolek koostöös kooliga töökohapõhist õpet läbi viia

Õppeaeg: 2 aastat

Õppesessioonide ajad 2017/2018:
07.okt 
08.okt 
28.-29.okt      
18.-19.nov    
09.dets              
10.dets              
16.–17.dets    
06.–07.jaan     
27.-28.jaan      
17.-18.veebr     
10.–11.märts    
31.–01.märts/aprill  
Praktika jooksvalt kuni järgmise aasta sügiseni

Oskused ja teadmised mida omandad:
·    Hoolduse alused
·    Hooldustoimingud
·    Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine

·    Töö lastega peredega

·    Töö eakatega

·    Töö erivajadustega inimestega

·    Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

 

Praktika:
Vähemalt 2/3 õppetööst toimub töökohal praktika vormis

 

Võimalused tööturul:
·    hooldustöötaja

·    hooldaja

·    sotsiaalhooldaja
·    hooldusõde

 

Hooldustöötaja on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks ning rehabilitatsiooniks vastava plaani alusel.

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab ja toetab teda. 
Hooldustöötaja abistab abivajajat funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.
Hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge. 

Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. 
Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustikutöötajatega. 
Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Õppetöö toimub hooldustöötaja töökohapõhise õppe rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.