Uudised

Toimus õpetajate meeskonnatöö koolitus

Posted by Valev Väljaots on 28.09.2016

Uudised >>

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020“ prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks  tööturul“ meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ eesmärkide elluviimise raames toimus 30.septembril juhtõpetajate ja õpetajate koolituspäev Särevere mõisas ja 4.-5.novembril Kallisaba puhkekeskus.

Toetuse andmise tingimused on koostatud Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ alusel. Tegevused panustavad strateegiliste eesmärkide „Muutunud õpikäsitus“ ja „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid“ meetmetesse.

Projekti „Järvamaa Kutsehariduskeskuse meeskonnakoolitus uue organisatsioonikultuuri loomiseks (2014-2020.1.02.16-0181)“ eesmärgiks on aidata kaasa JKHK uue organisatsioonikultuuri loomisele, mis lähtuks iga õppija individuaalsest ja sotsiaalsest arengust kus peame tähtsaks õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpikäsitlust.
 
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond. Rakendusüksus on SA Innove.

Last changed: 28.02.2017 at 12:47

Back to Overview