Uudised

SA Innove otsustas rahastada projekti „Järvamaa Kutsehariduskeskuse juhtkonna liikmete ja juhtõpetajate liidrivõimete arendamine“

Posted by Valev Väljaots on 18.09.2017

Uudised >>

Projekt „Järvamaa Kutsehariduskeskuse juhtkonna liikmete ja juhtõpetajate liidrivõimete arendamine“

Projekt esitati tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks väljakuulutatud taotlusvooru „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“.

Projekti raames osalevad Järvamaa Kutsehariduskeskuse juhtõpetajad ja juhtkonna liikmed (10 inimest) juhtimisalasel lühikoolitusel „Spetsialistist juhiks“ ning osalejatele viiakse läbi 360 kraadi tagasiside protsess, mille käigus iga osaleja saab tagasisidet oma tegevuse kohta juhina oma otseselt ülemuselt, alluvatelt ja kolleegidelt.
Tegevusi viiakse läbi 360 kraadi tagasiside teenust pakkuva ettevõtte poolt, tagasisidet kogutakse anonüümselt internetipõhiselt täidetavate küsimustikega, saadud tagasisidet analüüsitakse iga osalejaga personaalselt ning antakse ka rühmakokkuvõte ja soovitused töötajate ja organisatsiooni arendustegevuste osas.
Osalejad koostavad tagasiside tulemustel põhineva isikliku arengukava.

Projekti eesmärk
Kooli ees on väljakutse kohaneda hariduses toimuvate muudatustega ning minna üle uueneva õpikäsituse ja kaasava hariduse põhimõtete senisest laialdasemale rakendamisele. Selle saavutamiseks peab terve koolipere olema kaasatud, motiveeritud ning tegutsema ühise eesmärgi nimel. Inimeste innustamiseks ning kaasatõmbamiseks on vaja heade liidriomadustega juhte.
Projekti tegevuste kaudu soovime arendada koolis juhtimisega tegelevate isikute liidrivõimeid, eesmärgiga tõsta üld- ja erialajuhtimise efektiivsust, et luua eeldused kooli kui terviku tegutsemiseesmärkide saavutamiseks.

Projekti tulemusena saavad juhtõpetajad ja juhtkonna liikmed aru ja kinnistavad oma teadmisi juhtimise olemusest ja ohtudest, meeskonnatööst ja motiveerimisest ning teavad, millist käitumist neilt tulemuste saavutamiseks oodatakse. Suurenevad juhtide liidrivõimed ning oskused inimesi kaasa tõmmata ja innustada. Kool tervikuna saab ülevaate pädevustest, mis meeskonnas arendamist vajavad ning kindlustunde, et töötajate arendamisse tehtavad kulutused on põhjendatud ja töötajad on valmis võtma enam vastutust oma arengu eest. Paraneb kooli juhtimisefektiivsus, tulemused ning arengukava eesmärkide täitmine.

Projekti tegevused toimuvad ajavahemikus 01.10.2017-15.01.2018
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond summas 4500 eurot.

Last changed: 18.09.2017 at 13:16

Back to Overview