Uudised

Puhastusteenindus haiglates nõuab suuremat tähelepanu

Posted by Valev Väljaots on 09.06.2016

Uudised >>

Sellise seisukohani jõuti juuni alguses Järvamaa Kutsehariduskeskuses toimunud rahvusvahelisel seminaril Cleaning in Healthcare/Puhastusteenindus tervishoius.

Seminaril oli osalejaid kõigist Eesti suurematest haiglatest, paljudest maakonnahaiglatest, hoolekandeasutustest ning puhastusteeninduse ja kutse omistamisega seotud asutustest.

Järvamaa haigla õendusabi osakonnajuhi Maire Raidvere ja kirurgiaosakonna õendusjuhi Maia Valdmanni poolt viidi läbi küsitlus Eesti aktiivravihaiglates. Teadaolevalt ei ole varasemalt haiglates uuritud puhastussüsteemide ülesehitust, korraldust ja töötajate koolitust.

Selgus, et sõltuvalt aktiivravihaiglast on puhastusülesanded jagatud paljude erinevate ametinimetustega töötajate vahel. Eesti haiglates ei ole puhastusteenistuse korraldamisel kokku lepitud ühtses sisulises kontseptsioonis, terminoloogias ja ametinimetustes.

Põhiliselt on süsteem üles ehitatud nn. kahe astmelisena ehk palati ja patsiendipõhiselt.

Samuti selgus, et puudub ühtne kontseptsioon puhastusteeninduse juhtimises ning haiglad ei nõua puhastusteenindajatelt/koristajatelt tööle asumisel kutsetunnistuse olemasolu. Uute inimeste väljaõpetamisega tegelevad haiglati väga erinevad inimesed ja ainult Järvamaa haiglas kasutatakse võimalust koolitada töötajaid kutseharidusasutuse spetsialistide käe all. Seejuures on see õpe tasuta. Oluline on küll tööandja tahe planeerida vastavat tegevust.

Uurimusest selgus, et nii tööle võtmisel kui tööprotsessis püüab iga haigla vastavalt võimalustele ja kehtestatud korrale koolitada ja juhendada puhastusteenindajaid. Samas koolitustundide arvu ja sisu on iga haigla ise välja töötanud ja kehtestanud.

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et haiglates lähenetakse puhastusvaldkonnale väga mitmetahuliselt.

Kui ravi osas tehakse koostööd ja saadakse kogemusi mujalt maailmast, siis puhastusteenindus on jäänud õigustamatult tahaplaanile ja selles osas on võimalik veel palju ära teha.

Valdav osa haiglatest peab vajalikuks, et Eestis oleks kirjeldatud tervishoiuasutuste puhastusteenindaja kompetentsinõuded ja kehtestatud tervishoiuasutuste puhastusteenindaja kutsestandard.

 

Projektitöö käigus kaardistatud Euroopa tervishoiuasutuse puhastusteenindaja kompetentse analüüsinud Puhastusekspert OÜ juhataja Helge Alt tõi välja otsese kasu, mis tuleneb suuremast teadlikkusest puhastustööde tegemisel. Helge Alti sõnul on põhiline märksõna „vajadus“ ja „vajaduspõhisus“ ehk tööd ei ole mõtet ilmaasjata teha ning kui seda teha, siis efektiivselt. Tihtipeale pingutatakse üle seal kus piisaks, piltlikult öeldes, niiskest fiiberlapist.

 

Eelnevat kinnitasid taanlaste ja soomlaste ettekanded.
Nendes riikides on juurdunud praktika kus puhastusteenindus on korrektselt planeeritud, näiteks on vastavalt ruumide eripärale sätestatud puhastusmeetodid ja intensiivus.

Taanis tegeleb puhastusteenindusega haigla teenindaja nimetusega spetsialist, kellel on suurem roll, sh näiteks patsiendi transport protseduuridele jms., ehk osaliselt on tal ka hooldustöötaja tööülesanded.

Soomlaste ettekandest sai muuhulgas praktilisi näpunäiteid, et mida, kuidas ja kui sageli teha ja mismoodi puhastusteenindus toimib.

 

Seminari paneeldiskussioonis jõuti tõdemuseni, et puhastuteenindus tervishoiuasutustes peab astuma sammu edasi, ning üks tee, mis garanteeriks parema tulemuse, on õppinud spetsialisti olemasolu.

Kõik seminarist osavõtjad olid ühte meelt, et puhastusteenindust haiglates on vaja edasi arendada. Selleks on oluline, et ka vastav õpe oleks olemas.

Järvamaa kutsehariduskeskuse eestvedamisel on koostatud uus õppekava mille kinnitamisel on jäme ots Kutsekojal kes kaalub eraldi õppekava vajadust.

 

Järvamaa kutsehariduskeskus on valmis aga juba praegu pakkuma koolitust, sealjuures ka töökohapõhist õpet, et haiglates, õendusabikeskuste, hoolekandeasutustes ja mujal tõuseks puhastuse kvaliteet, mis otseselt vähendaks infektsiooniohtu ning mõjutaks patsiendi paranemistingimusi.

 

Seminari materjalid on leitavad Järvamaa Kutsehariduskeskuse kodulehelt: http://jkhk.ee/pages/projektid/cleaning-in-healthcare---cih.php

Projekti koduleht:

http://cleanhealthcare.weebly.com/

 

Valev Väljaots

+372 5688 1329

Arenguosakonna juhataja

Järvamaa Kutsehariduskeskus

 

Reelika Hints

+372 526 5999

Projektijuht

Järvamaa Kutsehariduskeskus

Last changed: 09.06.2016 at 14:41

Back to Overview