Uudised

Projekt õpetajate koolitamiseks hariduslike erivajadustega õppijate toetamiseks koolis sai rahastuse

Posted by Valev Väljaots on 28.02.2017

Uudised >>


Projekt koostati SA Innove poolt välja kuulutatud 2016-2018.a. programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ taotlusvooru tegevuse „Maakonna piires haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ raames.
Projektitaotlus sai positiivse otsuse ning seda rahastatakse summas 2 991,95 eurot.

Projekti eesmärgid:
•    Koolis on positiivne hoiak kaasava hariduse põhimõtete rakendamise suhtes ning õpetajatele ja tugitalituse töötajate teadmised ja oskused õpilaste hariduslike erivajaduste äratundmiseks ning õpilast ja õppimist toetavate meetodite rakendamiseks on paranenud. Õpilasi osatakse nõustada endale sobiva eriala valikul ja toetada õppimise ajal, nii et nad lõpetavad kooli vastavalt oma võimete tasemele.  
•    Hariduslike erivajadustega õpilased on põhikoolijärgse lisaõppe läbimisel motiveeritud jätkama õpinguid kutseõppes. Nad on kutseõppesse võimetekohaselt kaasatud ja  nende sotsiaalne toimetulek toetatud.

Koolituse läbimisel omandatavad teadmised ja oskused võimaldavad õpetajatel ja tugitalituse  töötajatel paremini HEV õppijatega toime tulla ja neid toetada. Tänu sellele paraneb õppetööst osavõtt ja erivajadusega õpilaste toimetulek õppetöös. See loob nii tava- kui hariduslike erivajadustega õpilastele õppimist soodustava õpikeskkonna ja õpetajatele meeldivama tööõhkkonna.
Väheneb koolist väljalangevus. Suureneb hariduslike erivajadustega noorte kaasamine kutseõppesse ja seeläbi nende parem toimetulek (töö-)elus.

Koolitus viiakse läbi 2017.a. aprillis ning sellest võtavad osa 20 Järvamaa Kutsehariduskeskuse ning 10 Nurme Kooli õpetajat ja tugistruktuuride töötajat.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo:
Signe Valdma
projektijuht

Last changed: 28.02.2017 at 13:00

Back to Overview