Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskuse projektitaotlus õpilaste erialapraktikaks välisriikides sai Erasmus+ rahastuse.

Posted by Valev Väljaots on 08.06.2015

Uudised >>

Projektijuhi Maarika Uusmaa sõnul valitakse projektitegevusse teise  ja kolmanda kursuse õpilased kuna nemad on omandanud erialased teadmised, töövõtted  ning omavad ka mõningast praktilist töökogemust. Samuti on meil aastate jooksul välja kujunenud lai ja tugev partnerite võrgustik kellega koos me välispraktikaid ja stažeerimisi läbi viime.

“Kesk-Eesti suurim ametikool pakub laia erialade valikut ja hea meel on tõdeda, et pea igal erialal on võimalus tublil õppijal välispraktikale kandideerida,” ütles asedirektor õppe- ja kasvatusalal Riina Muuga. Projekti eesmärgiks on  anda Järvamaa KHK õpilastele võimalikult laiapõhjaline ja hea Euroopa Liidu  tööturuvajadustele vastav haridus, toetada kutsealases koolituses osalejaid teadmiste, oskuste ja kvalifikatsiooni omandamisel rakendades kutsehariduse arvestuspunkide süsteemi ECVET.
Lisaks eelpool mainitule peame tähtsaks elukestva õppe võtmepädevusi: parendada õpilaste võõrkeelte oskust, motiveerida neid omandama uusi keeli ja tundma huvi võõraste kultuuride vastu,  kasvatada neis enesekindlust ja algatusvõimet.  Projekti tegevustega antakse osalejatele võimalus avardada oma maailmapilti läbi teise riigi traditsioonide, kultuuri, tehnoloogiate, tööeripärade. Omandada uusi ja arendada olemasolevaid praktilisi oskusi.

„Õpilased näevad maailma, omandavad uusi teadmisi, oskusi ja elukogemust ning leiavad sõpru-tuttavaid teistest maadest,” on kindel direktor Rein Oselin, lisades, et tänu õpirändele täienevad õpilaste kutseoskused, tekib tööharjumus ja arusaam töökultuurist. Loodame, et saadud kogemused aitavad neil peale õpinguid lihtsamini kohaneda töökeskkonnaga ja sulanduda ükskõik missugusesse töökollektiivi. Koolipingist tööturule sisenedes ollakse tihti just töökogemuste vähesuste tõttu nõrgemas positsioonis, kuid usume, et välispraktika aitab lisada vajalikku kindlust.

Arendusosakonna juhataja Valev Väljaots mainis, et osalejatele on tagatud igakülgne abi ja tugi nii saatva organisatsiooni kui ka vastuvõtvate organisatsioonide/ettevõtete poolt enne õpirännet ja õpirände ajal. Saatev organisatsioon tagab osalejate vajaliku ettevalmistuse (erialane, keeleline, kultuuriline, reisikorraldus, vajalikud lepingud jms) ning vastuvõttev organisatsioon korraldab sihtriigis vastavalt eelnevalt sõlmitud kokkulepetele osalejate vastuvõtu (transpost, majutus, vajadusel toitlustus, nõuetele vastavate praktikakohtade leidmine jms).

Euroopa Liidu Erasmus+ programmi toetus õpirändeprojekti läbiviimiseks on 48066 eurot. Toetusega finantseeritakse õpilaste reisi-, elamis- ja ettevalmistuskulud.

Uudise vahendas:
Valev Väljaots
Arenguosakonna juhataja

Last changed: 08.06.2015 at 14:19

Back to Overview